Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Απαγόρευση του καπνίσματος

Πρόκειται για το Βασιλικό διάταγμα «Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων». Το διάταγμα αυτό το υπέγραψε η Βασίλισσα Αμαλία, εξ ονόματος του Βασιλέα Όθωνα, στις 31 Ιουλίου του 1856. Ορίζει την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους και τα καταστήματα, με σκοπό την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς.

«Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.
Α. Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε διά καπνοσυρρίγγων (τσιμπουκίων), είτε διά σιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.
Β. Η απαγόρευσις αύτη επεκτείνεται και εις πάντα άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως ή άλλης τινος αιτίας.
Γ. Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.
Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου 1856».

 

Diatagma apagorefsis kapnismatos Diatagma apagorefsis kapnismatos

Δημοσίευση σχολίου