Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Η Νύμφη της δυτικής Μακεδονίας – Η ένδοξη και γραφική Νάουσα

Είναι από το βιβλίο «Η ΔΩΔΩΝΗ» 1933-1934 Β΄ Έκδοση - Συγγραφέας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γ. ΚΑΤΣΑΛΙΔΟΥ

«Η ΔΩΔΩΝΗ» 1933-1934 Β΄ Έκδοση - Συγγραφέας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γ. ΚΑΤΣΑΛΙΔΟΥ Γρηγόριος Λάππας σελίδα 161 σελίδα 162 σελίδα 163 σελίδα 164 σελίδα 165 σελίδα 166 σελίδα 167

Ή πόλις αύτη είναι µία των θεαματικωτέρων πόλεων της ενδόξου και ιστορικής χώρας τού Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ή πόλις Νάουσα, κειμένη δεκατέσσαρες ώρας δυτικώς της Θεσσαλονίκης κατέχει εξέχον θέσιν επί γραφικού οροπεδίου, ύψους 329 µ. υπέρ την επιφάνειαν της θαλάσσης και σχηματιζοµένου εκ τινός υπωρείας τού όρους, τεμνομένης εκατέρωθεν υπό δύο φαράγγων τού προς βορράν Σιασιακίου και τού προς νότον Σπηλαίου ή Βεροιώτικης βρίσης, όπου αποτόμως ταπεινούται το έδαφος, εφ' ου κείται ή πόλις.

Ή εντός και πέριξ της πόλεως πλουσιωτάτη βλάστησις αμπε­λώνων, κήπων ευθαλών, αγρών και ιδία περαιτέρω τα µμαγευτικά δάση, τα αφθόνως καταρρέοντα δια της πόλεως και εκτός αυτής ύδατα και ο εκ της ροής και καταπτώσεως αυτών προερχόμενος διαρκής θόρυβος, η βαθεία και τραχεία τού ποταµού κοίτη, τού οποίου αι όχθαι αί απότομοι καλύπτονται υπό δαψιλούς φυτείας, παρα ταύτα ή προς δυσμάς πλατεία της αγ. Παρασκευής, προ της οποίας εκτείνεται ή φύσις τού δάσους, τέλος το προς ανατολάς της πόλεως παρακείμενον κατάσκιον υπο γιγαντιαίων πλατάνων χλοερώτατον καθ' όλον το έτος, γραφικώτατον και τερπνότατον Κιόσκι, πληρούσι την ψυχήν του θεατού αρρήτου γοητείας.

Οι Κάτοικοι της γραφικής Ναούσης, συγκεντρώνοσι πλείστα επίζηλα προτερήματα. Είναι ανδρειότατοι. Κατά τας πολεμικάς εναντίον της πόλεώς των επιχειρήσεις του Αλή πασά έδειξαν απαράμιλλον ανδρείαν και άφθαστον ήρωϊσμόν. Μεθ΄όλα δε τα δεινά, άτινα βρα­δύτερον ύπέστησαν, εν τούτοις μεταξύ των πρώτων κατά την έκρηξιν………

 

Δημοσίευση σχολίου