Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Ψήφισμα του 5ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.

IMAG0086IMAG0088

5o ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.

Συνδιοργάνωση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αιτωλοακαρνανίας & Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου
Αγρίνιο 1 & 2 Οκτωβρίου 2010

ΨΗΦΙΣΜΑ

Εμείς οι Σύνεδροι του 5ου Εθνικού Συμβουλίου της Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. προερχόμενοι από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, από Κρήτη μέχρι Έβρο, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας & Ηλείας, οι διοικήσεις ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ από τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου που συγκεντρωθήκαμε στο Αγρίνιο, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και τους προβληματισμούς µας για την βιωσιμότητα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΟΤΙ :

 • Μετά από 50 χρόνια λειτουργίας των Ο.Ε.Β. ξεπεράστηκαν ορισμένες πτυχές του θεσμικού πλαισίου από τις σύγχρονες εξελίξεις. Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη ανασύνταξης, ανανέωσης, συμπλήρωσης, βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα και µε το νέο τοπίο που διαμορφώνεται µε την ΟΔΓ_ΕΟΚ 2000/60 και το Νόμο 3199/2003 το Π.Δ. 51/2007 τις σχετικές Κ.Υ.Α, και την ΟΔΓ_ΕΟΚ 0060/2007 Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.
 • Τα δίκτυα βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Τα περισσότερα έργα είναι παλαιάς τεχνολογίας µε αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες απώλειες αρδευτικού νερού και τεράστια κόστη στοιχειώδους επισκευής και συντήρησης αυτών.
 • Η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων έργων εγγείων Βελτιώσεων εκτός από μερικές εξαιρέσεις υστερεί δραματικά και είναι µια βασική παράμετρος επιδείνωσης των προβλημάτων. Τα προγράμματα εκσυγχρονισμού και συντήρησης των έργων που συντάσσουν οι ΟΕΒ έχουν ως βάση τη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση των χρηστών, πολιτική που καταλήγει τελικά και σε βάρος των ιδίων των χρηστών, αλλά και του περιβάλλοντος, µε την κατασπατάληση των υδάτινων πόρων.
 • Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ήλθε να επιβαρύνει την ασθενή οικονομία της χώρας µας και να οξύνει παραπέρα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου της χώρας.
 • Η οικονομική δυσπραγία των αγροτών (υψηλό κόστος παραγωγής και χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων) επέτεινε την υστέρηση της ρευστοποίησης των εισφορών που είναι το μοναδικό έσοδο των Ο.Ε.Β.,
 • Ατόνησε η εποπτεία και ο έλεγχος των Ο.Ε.Β. και σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήρξε πλήρης απουσία λόγω υποστελέχωσης των
  αρμοδίων υπηρεσιών.
 • Παρατηρήθηκε πλήρης αδιαφορία του Υπουργείου µε την έννοια της µη γνωστοποίησης νέων νομοθεσιών, διευκρινίσεων, προσαρμοστικών στις καταστάσεις εγκυκλίων κ.α.
 • Σήμερα σε πολλούς Οργανισμούς (Τ.Ο.Ε.Β. - Γ.Ο.Ε.Β.) υπάρχει η οικονομική αδυναμία και όχι µόνο η ταμειακή. Αδυνατούν να
  πληρώσουν τη μισθοδοσία των εργαζομένων (μόνιμο και εποχικό προσωπικό) και όταν το κάνουν, το κάνουν ετεροχρονισμένα. Αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές προς το Ι.Κ.Α., τόσο τις εργοδοτικές όσο και των εργαζομένων. Τα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. δεν πληρώνονται όπως και οι διάφοροι προμηθευτές. Οι Διοικήσεις των Γ.Ο.Ε.Β. σύρονται στα δικαστήρια λόγω µη κάλυψης αστικών ευθυνών (σε περίπτωση ατυχημάτων εντός των έργων) και γίνεται δέσμευση των προσωπικών τους λογαριασμών λόγω µη καταβολής των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Οι «πελατειακές» σχέσεις αρκετές φορές των Διοικήσεων των Ο.Ε.Β. µε τους ωφελούμενους παραγωγούς (σε όποια έκταση παρατηρούνται), τους οδηγούν στη µη τήρηση των Κανονισμών Αρδεύσεως.
 • Η συντήρηση του δικτύου, ως ελαστική δαπάνη, μειώνεται δραστικά για να "βγουν" οικονομικά οι Οργανισμοί, µε αποτέλεσμα οι Ο.Ε.Β. να οδηγούνται σε ένα φαύλο κύκλο. Οι παραγωγοί να θέλουν να συντηρηθούν τα δίκτυα αλλά όταν δεν καταβάλλονται εισφορές είναι αδύνατο να γίνει αυτό.
 • Η έλλειψη επαρκούς εισπρακτικού πλαισίου είναι µια από τις βασικές αιτίες δημιουργίας προβλημάτων στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Το εισπρακτικό έργο των ΟΕΒ δεν βοηθείται από την κείμενη νομοθεσία. Απεναντίας το έργο αυτό µε τις άδειες χρήσης νερού αποδυναμώθηκε.
 • Οι εργαζόμενοι στους Ο.Ε.Β. σαν μορφή πάλης στα παρατεινόμενα προβλήματα τους, λαμβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο τομέα της αγροτικής παραγωγής, επέλεξαν τις επισχέσεις εργασίας που πραγματοποίησαν (Ηλεία, Αγρίνιο), αρκετές και µε μεγάλη επιτυχία.

Επειδή η οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής περνάει οπωσδήποτε και μέσα από την αγροτική ανάπτυξη, µια από τις βασικότερες συνιστώσες της οποίας είναι τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

Επειδή οι παραγωγικές δυνατότητες των εγγειοβελτιωτικών έργων δεν αποδεικνύονται παρά µόνο μέσα από δράση των φορέων διαχείρισης τους δηλαδή τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

 • ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους Ο.Ε.Β. σύμφωνα και µε το νέο τοπίο που διαμορφώνεται μετά την οδηγία της Ε.Ε.2000/60 και το Νόμο 3199/2003. το ΠΔ 51/2007 τις σχετικές Κ.Υ.Α. αλλά και την ΟΔΓ_ΕΟΚ 0060/2007 (πλημμύρες) .
 • Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των δικτύων. Προοδευτική αντικατάσταση των ανοικτών µε κλειστά δίκτυα και επισκευή των
  κατεστραμμένων τμημάτων των κλειστών δικτύων. Παράλληλα αντικατάσταση των μεθόδων άρδευσης (κατάκλιση και τεχνητή βροχή) µε στάγδην άρδευση και εγκατάσταση ηλεκτρονικής υδροληψίας. Αντικατάσταση των παλαιών αντλιών µε νέες (inverter) καθώς και συντήρηση αυτών.
 • προστασία περιβάλλοντος µε την ορθολογική χρήση του νερού άρδευσης (μείωση κατανάλωσης νερού, μείωση κατανάλωσης
  ηλεκτρικής ενέργειας, αντιδιαβρωτική προστασία των αγροτεμαχίων. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την άμεση μείωση χρήσης
  λιπασμάτων, µε την παράλληλη προώθηση της βιολογικής γεωργίας και µη υδροβόρων καλλιεργειών, µε παράλληλη προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. Να υπάρξει άμεσα ένα εθνικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης που να λαμβάνει υπόψη την επάρκεια των υδατικών πόρων και την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της χώρας.
 • Τροποποίηση και συμπλήρωση της υφιστάμενης Νομοθεσίας για την είσπραξη των Οφειλών.
 • Διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Διασφάλιση σταθερών εργασιακών σχέσεων για όλους τους εργαζόμενους µε σεβασμό στη προσωπικότητα τους.
 • Διατήρηση του αγροτικού κόσμου στην ύπαιθρο για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, που από την ενασχόληση του αυτή θα έχει ένα ικανοποιητικό εισόδημα, µε σκοπό την προάσπιση της υγείας, της περιουσίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Καλούμε

1. Την Κυβέρνηση και όλα τα κόμματα να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Ο.Ε.Β. µε
στόχο την αποτελεσματική και ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού και σαφώς την γεωργική ανάπτυξη.

2. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην έκδοση σχετικής απόφασης για την υποχρεωτική εφαρμογή της «Βεβαίωση
έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση.» της Κ.Υ.Α. 262385/23-4-2010 για τους παραγωγούς µέλη συλλογικών φορέων άρδευσης
(Ο.Ε.Β.)

3. Τις ηγεσίες των Υπουργείων αφενός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφετέρου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής για άμεσες ενέργειες αποκατάστασης της λειτουργικότητας των έργων και αποφυγής επικίνδυνων επιπτώσεων για τον αγροτικό κόσμο και γενικά για την αγροτική οικονομία.-

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ του 5ου Εθνικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Γιώργος Αθανασούλας

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Βλάσης Σφυρής

Δημοσίευση σχολίου