Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2007

Καταστατικό Σωματείου Υπαλλήλων Ο.Ε.Β. Ημαθίας και Πέλλης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ» ΙΔΡΥΣΙΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο υπό την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ» με έδρα την Νάουσα. ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 2ο Σκοπός του Σωματείου είναι η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και η προάσπιση αυτών δια της συνενώσεώς των και της νομίμου συνδικαλιστικής δραστηριότητος. ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 3ο Την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών το σωματείο επιδιώκει : α) Με την ανάπτυξη στα μέλη του επαγγελματικής συνείδησης και της καταδείξεως σε αυτά των πλεονεκτημάτων της επαγγελματικής οργανώσεως του κλάδου τους. β) Με την ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφοσύνης μεταξύ των μελών του. γ) Με την πιστή εφαρμογής της κείμενης εργατικής Νομοθεσίας και της κατοχυρώσεώς της με κάθε νόμιμο μέσο. ΑΡΘΡΟ 4ο Το Σωματείο αποτελεί τμήμα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ναούσης, της κλαδικής Ομοσπονδίας και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος των οποίων τα καταστατικά αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΜΕΛΗ ΑΡΘΡΟ 5ο Μέλη του Σωματείου εγγράφονται όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα του Υδρονομικού Οργάνου, του Εργάτου ή υπαλλήλου στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων στους Νομούς Ημαθίας και Πέλλης, κατόπιν αιτήσεώς τους που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει εγκριθεί από αυτό. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 6ο Πόροι του Σωματείου είναι : α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών το οποίο ορίζεται σε δραχμές 1.000, β) η ετήσια συνδρομή ήτις ορίζεται δε δραχμές 1.000, γ) τα από την περιουσία του σωματείου έσοδα (τόκοι – πρόσοδοι), δ) τυχόν δωρεές, κληροδοσίες και ε) το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή δύναται να αυξομειούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 7ο Τα μέλη υποχρεούνται να εκπληρώνουν τα προς το σωματείο οικονομικές τους υποχρεώσεις, να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, και να προσέρχονται ανελλιπώς στις γενικές συνελεύσεις και λοιπές συγκεντρώσεις στις οποίες να εκφράζουν ελεύθερα τις γνώμες τους. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 8ο Τα τακτικά μέλη εφόσον δεν οφείλουν συνδρομές δικαιούνται α) Να μετέχουν των γενικών συνελεύσεων, να εκλέγουν την Διοίκηση και τα λοιπά όργανα του Σωματείου, τους αντιπροσώπους για τα συνέδρια και να εκλέγονται εις αυτά β) να αποχωρούν από το σωματείο με έγγραφη δήλωσή τους απευθυνόμενη προς την διοίκηση αφού προηγουμένως καταβάλλουν τις τυχόν συνδρομές ολοκλήρου του έτους. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 9Ο Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου δύναται να επιβάλει στα μέλη του την πειθαρχική ποινή της προφορικής ή εγγράφου επιπλήξεως ή προστίμου ίσου προς τρία το πολύ ημερομίσθια για τις παρακάτω περιπτώσεις : α) Όταν το μέλος παραβαίνει τις από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναφθείσες από του σωματείου ή της Ενώσεως στην οποία υπάγεται το σωματείο υποχρεώσεις ή από αυτές που επιβάλλονται από το καταστατικό ή από τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μελών. β) Όταν το μέλος επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά μέσα στα γραφεία του σωματείου. γ) Όταν επιδεικνύει ασυμβίβαστη διαγωγή προς την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του σωματείου. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 10ο Διαγράφεται του σωματείου με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μέλος το οποίο : α) Καθυστερεί τις συνδρομές του περισσότερο από ένα χρόνο και δεν τακτοποιεί αυτές μέσα σε 15 ημέρες από τις από του Ταμία ειδοποίησής του. β) Παραβαίνει το καταστατικό, απειθαρχεί στις αποφάσεις της Διοίκησης και της Γενικής Συνέλευσης και υποπίπτει σε πράξεις που αντιβαίνουν στον σκοπό και τα συμφέροντα του σωματείου και με την γενικά διαγωγή και δράση του παραβλάπτει το συμφέρον της τάξης του. γ) Απέβαλε την ιδιότητα του Υδρονομικού Οργάνου, εργάτη ή υπαλλήλου Ο.Ε.Β. τραπείς σε άλλο επάγγελμα ή κατέστη εργοδότης ή συνταξιοδοτήθηκε από ασφαλιστικό οργανισμό λόγω πάθησης ατυχήματος ή γήρατος. δ) Τιμωρήθηκε τρεις φορές με πειθαρχική ποινή μέσα σε ένα έτος. Μέλος που αποχωρεί ή διαγράφεται από το σωματείο δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου, ούτε μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των συνδρομών του. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 11ο Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών κάθε τριετία με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Το αξίωμα του Εφόρου δύναται να αναλάβει και μέλος της διοίκησης μαζί και με άλλο αξίωμά του, πλην του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το καταστατικό, από τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και από τους σχετικούς νόμους. Δεν πρέπει να συγγενεύουν μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι και του τετάρτου βαθμού και δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρέστησαν ή παρόντες διαφώνησαν, η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά του συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά κάθε μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα, έκτακτα από τον Πρόεδρο όταν παραστεί ανάγκη ή ζητηθεί εγγράφως από τρία μέλη του Δ.Σ. , γράφοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων του μισού πλέον ενός από τα μέλη του, παρισταμένου απαραιτήτως του προέδρου ή του αντιπροέδρου, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου, οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν το σωματείο, εφαρμόζει το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, προσλαμβάνει ή απολύει το προσωπικό και καθορίζει τις αποδοχές του, εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει την διοικητική λογοδοσία δια του προέδρου και γενικού γραμματέα και την ταμιακή λογοδοσία δια του ταμία και υποβάλει αυτές στην γενική συνέλευση προς έγκριση. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερο από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις, εκπίπτει του αξιώματός του, αντικαθίσταται με μέριμνα του προέδρου, από αυτόν που έχει σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που καταδικάζεται αμετάκλητα με δικαστική απόφαση για αδίκημα που προβλέπεται από το άρθρο 17 του Ν.Δ.890/71 εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητά του και αντικαθίσταται με μέριμνα του προέδρου, από αυτόν που έχει σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο. Μετά την λήξη της θητείας απαγορεύεται η άσκηση καθηκόντων διοίκησης από οποιοδήποτε μέλος της, κάθε επιχειρούμενη δικαιοπραξία σε τέτοια περίπτωση είναι αυτοδίκαια άκυρη. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 12ο Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο σε κάθε Δικαστική και Διοικητική Αρχή κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, το ίδιο και απέναντι σε κάθε τρίτο. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα δελτία ταυτότητας των μελών όπως και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με την διοίκηση, υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών και επιμελείται για την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 13ο Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΡΘΡΟ 14ο Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του σωματείου, καταρτίζει μαζί με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγούμενος των σχετικών θεμάτων και επιμελείται γενικά για την σύνταξη των κάθε φύσεως πρακτικών, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί την σφραγίδα και το αρχείο, το πρωτόκολλο, το μητρώο και συνυπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τα πρακτικά των συνελεύσεων. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ ΑΡΘΡΟ 15ο Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδοντας διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις βάση των ενταλμάτων που είναι υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα. Ουδεμία πληρωμή δύναται να ενεργήσει χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Φυλάσσει την περιουσία του σωματείου και δεν δύναται να κρατεί στα χέρια του ποσό μεγαλύτερο των 100.000 δραχμών. Το υπόλοιπο ποσό κατατίθεται σε μία από τις αναγνωρισμένες τράπεζες ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Δύναται να αποσύρει μέρος ή ολόκληρο το ποσό με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα συνοδευόμενο και από σχετικό απόσπασμα της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας ανά τρίμηνο και έκτακτα όσες φορές κληθεί για τον λόγο αυτό από το Δ.Σ. συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ανωμαλία στην διαχείρισή του. Ο Ταμίας υποβάλλει υποχρεωτικά κάθε έτος δια του διοικητικού συμβουλίου εντός τριμήνου από την λήξη του οικονομικού έτους και στην γενική συνέλευση των μελών τον απολογισμό του λήξαντος έτους και τον προϋπολογισμό του επομένου, ως και την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για έγκριση. Ο Ταμίας κωλυόμενος αναπληρώνεται από ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που υποδεικνύεται από αυτόν και με ευθύνη του. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 16ο Ο Έφορος βοηθά τον πρόεδρο στην άσκηση της εξουσίας του κατά τις συνελεύσεις και συγκεντρώσεις του σωματείου. Ασκεί την εποπτεία της εσωτερικής τάξεως των γραφείων και λοιπόν υπηρεσιών και γενικά τίθεται στην διάθεση του προέδρου για την εκπλήρωση κάθε ανατιθέμενης σε αυτόν εργασία. Ο Έφορος τηρεί τα βιβλία των διαφόρων αντικειμένων και επίπλων του σωματείου και μεριμνά για την συντήρησή τους. ΑΡΘΡΟ 17ο Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να χορηγούνται αποζημιώσεις ή ημεραργίες εφόσον έχουν απασχοληθεί για υποθέσεις του σωματείου, μετά από εισήγηση του προέδρου και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος αυτών καθορίζεται δια του προϋπολογισμού που εγκρίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης. ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟ 18ο Ο Έλεγχος και η εποπτεία του Δ.Σ. ασκείται από τριμελή εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγετε από την γενική συνέλευση μαζί με το διοικητικό συμβούλιο. Η θητεία της εξελεγκτικής επιτροπής είναι τριετής. Η εξελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κάθε χρόνο την οικονομική διαχείριση του σωματείου, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους, όπως και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και στην συνέχεια υποβάλλει τις εκθέσεις της στην Γενική Συνέλευση. Στην διάθεσή της τίθενται από το Δ.Σ. ανά πάσα στιγμή τα βιβλία της διαχειρίσεως μαζί με όλα τα δικαιολογητικά. Εκτός από τα τακτικά μέλη εκλέγονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας και δύο αναπληρωματικά μέλη τα οποία καλούνται σε περίπτωση παραιτήσεως κλπ τακτικού μέλους. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 19ο Μέλος που επιθυμεί να πάρει μέρος στις αρχαιρεσίες ως υποψήφιος για την διοίκηση, την εξελεγκτική επιτροπή, την εφορευτική επιτροπή ή για αντιπρόσωπος στις σωματειακές ενώσεις, πρέπει να υποβάλλει στο διοικητικό Συμβούλιο πριν πέντε τουλάχιστον ημέρες από την σύγκληση της γενικής συνέλευσης αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν.1599/1986 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος που να περιλαμβάνει α) ότι ασκεί το απαιτούμενο για να είναι μέλος του σωματείου επάγγελμα και δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο επαγγελματικό σωματείο και β) ότι δεν τελεί αυτοδίκαια ή μετά από δικαστική απόφαση σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, ούτε έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο από τα οριζόμενα αδικήματα της παρ. 4 του άρθρου 17 Ν.Δ. 890/71. Το Δ.Σ. αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την γενική συνέλευση για τα αξιώματα για τα οποία υπέβαλαν αιτήσεις. Με μέριμνα του Δ.Σ. συντάσσεται ο πίνακας των μελών της Γενικής Συνέλευσης επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν όλες οι οριζόμενες από το καταστατικό προϋποθέσεις σχετικά με τα άρθρα 5,7,8 και 10. Τυχόν ενστάσεις επί του πίνακα των μελών εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια και μόνον. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 20ο Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο σώμα και συγκροτείται από τα ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η Τακτική γενική συνέλευση καλείται μία φορά τον χρόνο και μέσα σε ένα τρίμηνο το πολύ από την λήξη του οικονομικού έτους, σε αυτήν τίθεται για έγκριση και έλεγχο από τα μέλη ο οικονομικός απολογισμός του λήξαντος έτους, ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους, ο διοικητικός απολογισμός, η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση όπως και κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από το διοικητικό συμβούλιο. Η Έκτακτη γενική συνέλευση καλείται όσες φορές κρίνεται αναγκαίο από το διοικητικό συμβούλιο, το Εργατικό Κέντρο Νάουσας ή η ομοσπονδία που σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ή όταν το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών του με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. που θα αναγράφει τα προς συζήτηση θέματα, ζητήσουν την σύγκλισή της. Η διοίκηση είναι υποχρεωμένη τότε να καλέσει την γενική συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) το πολύ ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Στις γενικές συνελεύσεις προεδρεύει ο πρόεδρος του σωματείου ή κωλυόμενου αυτού ο αντιπρόεδρος. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ο από του νόμου απαιτούμενος αριθμός από αυτά που έχουν δικαίωμα ψήφου τακτικά μέλη και αναλυτικά ορίζεται παρακάτω : α) Κατά την πρώτη συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το 1/3 του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. β) Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνέλευση καλείται νέα συνέλευση με τα ίδια θέματα αφού περάσουν τρεις το λιγότερο και δέκα το πολύ ημέρες, στην οποία θα πρέπει να είναι παρόντες το 1/4 του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. γ) Εάν δεν υπάρξει απαρτία και στην δεύτερη συνέλευση καλείται νέα συνέλευση με τα ίδια θέματα μέσα σε οκτώ το πολύ ημέρες, στην οποία θα πρέπει να είναι παρόντες το 1/5 του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. δ) Εάν δεν βρεθεί σε απαρτία και η τρίτη συνέλευση, δεν μπορεί να κληθεί για τα ίδια θέματα πριν την παρέλευση ενός μήνα γενική συνέλευση η οποία τότε θεωρείται πρώτη όσον αφορά την κατά το παρόν καταστατικό απαιτούμενη συνέλευση. Η Γ.Σ. συγκαλείται με προσκλήσεις ή ανακοινώσεις στον τύπο ή ανακοινώσεις που τοιχοκολλούνται στα γραφεία του σωματείου πριν δέκα ημέρες όταν πρόκειται για τακτική συνέλευση και πριν πέντε ημέρες όταν πρόκειται για έκτακτη, πριν από την καθοριζόμενη ημερομηνία. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των αρχαιρεσιών που λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Κάθε ψηφοφορία στην γενική συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, εκλογή κάθε φύσεως συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά γενικά ζητήματα, εκλογή αντιπροσώπων σε ενώσεις, κήρυξη απεργίας ή ανταπεργίας, επιβολή εκτάκτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, καθορισμό του επαγγέλματος ή της απασχόλησης, τροποποίηση του καταστατικού, συγχώνευση σε ένωση ή ίδρυση ένωσης, προσχώρηση ή αποχώρηση από αυτήν είναι έγκυρη εφόσον λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, για οποιοδήποτε άλλο θέμα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής. Μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε αποφάσεις που παίρνονται με μυστική ψηφοφορία με εξαίρεση των περιπτώσεων για τις αρχαιρεσίες και εκλογή προς ανάδειξη συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων. Προκειμένου για την διάλυση του σωματείου ή την τροποποίηση του καταστατικού καλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία παρόντων του μισού 1/2 πλέον ενός τουλάχιστον μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Αποκλείονται από τις γενικές συνελεύσεις τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους περισσότερο από ένα χρόνο. Η περιουσία του σωματείου σε περίπτωση διαλύσεώς του περιέρχεται στο εργατικό κέντρο Νάουσας. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟ 21ο Από την γενική συνέλευση των μελών εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία τριμελής εφορευτική επιτροπή ενώπιον της οποίας διενεργούνται οι αρχαιρεσίες. Κανείς από τους υποψήφιους συμβούλους δεν μπορεί να αποτελέσει μέλος της εφορευτικής επιτροπής. Η εφορευτική επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας υποχρεούται να συντάξει πρακτικό που να εμφανίζεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών όπως και τους ψήφους που έλαβε ο κάθε υποψήφιος, ανακηρύσσει τους πέντε (5) πρώτους κατά σειρά επιτυχίας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους δε υπολοίπους κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες ως αναπληρωματικά μέλη που καλούνται κατά σειρά επιτυχίας για αντικατάσταση αποχωρήσαντος ή εκλιπόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑΙΑ ΑΡΘΡΟ 22ο Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική που έχει γύρω της την επωνυμία του και στο μέσον της αναγράφεται το έτος ιδρύσεως του. Η σημαία του είναι η εθνική σημαία της Ελλάδος. ΑΡΘΡΟ 23ο Το Σωματείο εορτάζει κάθε χρόνο την 1η Μαΐου γιορτή της εργασίας μαζί με όλες τις εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 24ο Οτιδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από την γενική συνέλευση των μελών σύμφωνα με το πνεύμα του Αστικού Κώδικα, των νόμων περί Σωματείων και υπολοίπων νόμων και διαταγμάτων. ΑΡΘΡΟ 25ο Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε από τους ιδρυτές αναγνωρίσθηκε νόμιμα με την υπ’αρθμ. 889/31-10-1966 απόφαση του Πρωτοδικείου Βέροιας. Ήδη τροποποιήθηκε με την με αριθμό 135/7-10-1971 και 235/27-05-1980 του πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα και έχει ισχύ από την στιγμή της έγκρισής του από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας και της καταχωρήσεώς του στο οικείο βιβλίο Σωματείων. Νάουσα, 16 Μαρτίου 1994 ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΑΝΤΕΣ 1. Παντζαρτζίδης Νικόλαος του Αναστασίου 2. Μπλιάτκας Θωμάς του Στέργιου 3. Νάστος Παναγιώτης του Αθανασίου 4. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος του Πέτρου 5. Συμεωνίδης Αντώνιος του Ευθυμίου 6. Ντέντος Νικόλαος του Δημητρίου 7. Κελεσίδης Χρήστος του Αλεξίου 8. Γιαννιτσιώτης Θωμάς του Ιωάννη 9. Συκουμδούρης Εμμανουήλ του Φωτίου 10. Βρούσιας Μιχαήλ του Γεωργίου 11. Δημητριάδης Σταύρος του Δημητρίου 12. Δουδούμης Ιωάννης του Αντωνίου 13. Ζιούζιας Στέργιος του Δημητρίου 14. Κουρκούτας Παύλος του Στεργίου 15. Κυράνος Αθανάσιος του Ηλία 16. Λακηνάνος Γρηγόριος του Γεωργίου 17. Μπιτέρνας Χρήστος του Κωνσταντίνου 18. Μίσκος Δημήτριος του Ευαγγέλου 19. Νίκου Βασίλειος του Γεωργίου 20. Πασχούλας Βασίλειος του Κωνσταντίνου 21. Τσαγκαρλός Γεώργιος του Νικολάου 22. Ιωαννίδης Νικόλαος του Παύλου 23. Θεοδωρίδης Αθανάσιος του Σταμάτη
Δημοσίευση σχολίου